01.01 - 12.31
Kaposvár
01.01 - 12.31
Sopron
01.01 - 12.31
Budapest
01.01 - 12.31
Balatonfenyves
01.01 - 12.31
Szolnok
01.01 - 12.31
Gyula
01.01 - 12.31
Bercel
05.01 - 12.31
Zánka